Ngoài ám ảnh với những ý tưởng mới, hãy nhớ đâu là sản phẩm cốt lõi và là “chén cơm” của công ty, KHÔNG NGỪNG CẢI TIẾN là câu thần chú bạn phải luôn nhớ kỹ để không đi lạc hướng.
Việc phát triển tinh thần cải tiến bao gồm những bước sau:
1. Tự huấn luyện bản thân để suy nghĩ như một nhà thách thức chứ không phải là một nhà vô địch
2. Ngay từ trước khi bắt đầu, hãy cam kết sẽ đo lường kết quả của mỗi đô la bạn bỏ ra cho marketing
3. Không bao giờ được nghĩ đến chuyện nhượng bộ về giá
? Trích từ sách: Cải tiến trước – Phát kiến sau https://bit.ly/bk-renovate-tk