Chào buổi sáng from 3 chàng pháo thủ

“Tôi xin đón chào ngày hôm nay bằng yêu thương từ tận đáy tim. Bởi vì yêu thường là bí quyết cao lớn nhất cho mọi thành công trong doanh nghiệp.

Sức mạnh của bắp thịt có thể cắt xuyên áo giáp và hủy diệt sự sống nhưng chỉ có yêu thương mới đủ mạnh để mở rộng tim người.”

Chào buổi sáng from 3 chàng pháo thủ. Cũng phải hiếm lắm mới có bức hình đủ bộ 3.

#thaipham

Chào buổi sáng from 3 chàng pháo thủ