Check in ngày A2-44/6x66ngaythuthach

Check in ngày A2-446x66ngaythuthach

“ Đừng bỏ cuộc – Never Quit –

“Ngày hôm nay, nếu đã là một nô lệ, tôi sẽ là nô lệ của những thói quen tốt.”

– Bí mật của Phan Thiên Ân –

 Ngày 33 LBM Done – Hoàn thành Long Run 21km cuối tuần
? Thở sâu 4 rep
? Coaching 3 Ngày Kungfu Chứng Khoán

Tốt hơn 1% mỗi ngày – 1%better everyday

#ThaiPham
#LBM
#week5