Kết thúc 1 ngày tuyệt vời của Kungfu chứng khoán 6 HCM

Kết thúc 1 ngày tuyệt vời của Kungfu chứng khoán 6 HCM.

Giờ về đến nhà lấy ảnh ra ngắm mà vẫn thấy sung…

Cám ơn các anh em không quản xa xôi từ Đà Nẵng, Huế, Bình Định, Hội An và cả England bay về với Thái Phạm và Kungfu Chứng khoán!

Hẹn ngày t7, Cn!

#ThaiPham
#KungfuCK