KHÔNG BỎ CUỘC và tiếp tục LẦM LŨI tiến về phía trước

KHÔNG BỎ CUỘC và tiếp tục LẦM LŨI tiến về phía trước

Bạn có thể chưa chạy nhanh

Cơ thể bạn có thể chưa đẹp

Bạn có thể chưa phải là người xuất sắc nhất

Bạn có thể chưa thành công

Bạn có thể chưa giàu có

Nhưng quan trọng là bạn KHÔNG BỎ CUỘC và tiếp tục LẦM LŨI tiến về phía trước!

Keep on moving! And keep the vibe

#NeverQuit
#ThaiPham