Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa…thì chạy chung với nhau!

Học viên Kungfu chứng khoán Hà Nội

#Kungfu Chứng Khoán run team on Sunday.

Làm giàu từ tốn và giữ sức khoẻ, tinh thần minh mẫn nhé bạn hữu!

Have a great Sunday!

#RunonSunday
#ThaiPhamHappyLive – thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên giàu có hơn!