Sống khoẻ Độc quyền với chất lượng tệ? 

Khi bạn độc quyền nhờ quan hệ, thì chất lượng phục vụ của bạn chỉ ở cần ở mức TẦM THƯỜNG!  CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM CŨNG chỉ cần ở MỨC TẦM THƯỜNG!! Nhưng giá cả ở mức…Cao NGÚT !!! Còn khi bạn nói bạn không phục vụ ống hút để bảo vệ môi trường cho các […]