Trà ngon và sách hay…

Thị trường thế này thì lại đi mần sách… “NUỐT CÁ LỚN” – EATING THE BIG FISH chứ cứ tranh cướp với mấy ông TÂY LÔNG…mệt quá! Tiền mấy ảnh nhiều hơn mình! 

P/S: Trà ngon, thưởng thức khi nào có dịp mời anh em trong meetups! 

Nhà chả có gì, chỉ có mỗi sách!