Trong đầu tư hãy im lặng mà… mần

1. Trong đầu tư cứ im lặng mà…mần!

2. Thị trường là nơi để lắng nghe. Không phải là nơi để thấu hiểu

3. Các chuyên gia hàng ngày như là mốt thời trang, họ sẽ bị lỗi mốt!

4. Đúng thì được bao nhiêu tiền? Sai thì mất bao nhiêu tiền?

5. “Ngửa thì tôi thắng lớn, sấp thì tôi chả thiệt bao nhiêu” – Nghệ thuật đầu tư Dhandho