5 từ sẽ phá hoại cuộc đời bạn vĩnh viễn

5 từ sẽ phá hoại vĩnh viễn cuộc sống của bạn

“Để đó ngày mai làm”

TRÌ HOÃN = PHÁ HOẠI

#Tuesdaythought
#ThaiphamHappyLive
#Thiết_kế_cuộc_đời_thịnh_vượng

P/S: Tôi không trì hoãn nữa,…gần xong cuốn Tuyệt Kĩ giao dịch bằng Nến Nhật rồi ?