Cuốn sách nhỏ nhưng có võ

Tôi đang đọc và đang nghe (kết hợp sách nói và sách giấy) hàng ngày
 
Thích hợp với những người đang cần sắp xếp lại cuộc sống và thiết kế những thói quen thú vị làm nên một cuộc đời thịnh vượng ?
 
Tìm hiểu thêm thông tin về:
– Phiên bản sách nói: https://bit.ly/sach-noi-tny-habits
– Phiên bản sách giấy: https://bit.ly/tiny-habits-tiki