Lớp học là một sự nỗ lực của cả một tập thể!

lớp học là một sự nỗ lực của cả một tập thể!

Rất tự hào về #HappyLive Team luôn lăn lộn ngày cũng như đêm và cháy hết mình với lửa ? mọi nơi

Tranh thủ ăn, tranh thủ làm, tranh thủ phục vụ học viên mọi lúc!

#ThaiPham
#TeamHappyLive