Ces’t La Vie! Ngừng tranh luận! Lead by examples
“Người thầy trung bình chỉ biết nói
Người thầy giỏi biết giải thích
Người thầy xuất chúng biết minh họa
Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng”
– William A. Warrd –
P/S: thấy mọi người đăng lùm xùm vụ MC thể thao nói dạy làm giàu hay dạy làm gì…tôi không có ý kiến! Quote trích trên đã đầy đủ trong bất cứ lĩnh vực nào trong cuộc sống!
Ces’t La Vie! Ngừng tranh luận! Lead by examples