ĐIỂM TIN TÀI CHÍNH NGÀY 29/7/2022
“Khi bạn muốn tăng giá trị của một công ty, bạn cần xây dựng nguồn vốn về tài chính, vật chất, trí tuệ và nhân lực. Tương tự như vậy, để tăng giá trị cá nhân và nghề nghiệp của mình lên, bạn cần xây dựng nguồn vốn xã hội và vốn quan hệ.”
– Judy Robinett –