Chúc bạn một ngày Chúa Nhật vui!

Chúc bạn một ngày Chúa Nhật vui!

“Không ai có được bảo đảm chắc chắn thành công. Chắc chắn những yếu tố như cơ hội, sự may mắn và thời điểm là quan trọng. Nhưng xương sống của thành công thường được tìm thấy trong các khái niệm cơ bản, cổ hủ như làm việc chăm chỉ, quyết tâm, lên kế hoạch cẩn thận và kiên trì.”

– Mia Hamm –

Quả là vậy! Chúc bạn một ngày Chúa Nhật vui!