Con người có khả năng định hình thế giới vào bộ não của mình!

Con người có khả năng định hình thế giới vào bộ não của mình!
Những thay đổi đã bắt đầu trong tâm trí của một người có thể thay đổi cả thế giới. Khi một người sống một cách không ngừng sáng tạo. Người đó có thể sử dụng sức mạnh của sự sáng tạo để tạo ra thế giới thực tại trước mắt.