“Thất bại không chết, nhưng không thay đổi thì có thể (chết)” – John Wopden –

 
 
Luôn đổi mới, cải tiến bản thân, tư duy mỗi ngày để chống lại sự thiên kiến, trì trệ.
Xung quanh ta, môi trường kinh doanh, đầu tư, làm ăn, thói quen xã hội luôn thay đổi. Giữ vững bản sắc và linh hoạt thay đổi cho phù hợp thì bạn sẽ không bao giờ “chết lâm sàng” khi còn sống!
1% tốt hơn mỗi ngày là đủ