Check in ngày 49/66 ngày của tôivà ngày 11/66 ngày của Max

Check in ngày 49/66 ngày của tôi Check in ngày 11/66 ngày của Max

#66dayschallenge
#66ngaythuthach

Ngày hôm nay, nếu có một con cóc xấu xí! Tôi sẽ “nuốt gọn” con cóc xấu xí đó ngay sáng sớm! Rồi làm việc khác

Con cóc xấu xí của tôi là: SỰ TRÌ HOÃN

Còn bạn?

Ngày hôm nay tôi được tiếp thêm động lực bởi những người bạn!

Tuyệt vời

#ThaiPham
#Runwithfriends
#Nuốt_con_cóc_xấu_xí