Tâm lý khi đầu tư

tâm lý trong dầu tư chứng khoán

Đầu tư là một cuộc chơi lâu dài! Không cần phải quá siêu thông minh!

Chiến lược đúng đắn (hệ thống giao dịch) có khi chỉ chiếm 30% thành công.

70% thành công nằm ở việc KIỂM SOÁT TÂM LÝ trong đầu tư & giao dịch!

Hôm nay xem lại video đã share, thấy những chia sẻ của tôi vẫn còn rất nhiều tính THỜI SỰ và chắc chắn còn hữu ích cho nhiều người trong tình hình thị trường như hiện tại.

Video tôi chia sẻ với Biên An Toàn ở dưới link

Dài tới 1 tiếng 26 phút lận. Coi nổi hết thì đầu tư được tới 50% rồi!