Running – 1% better everyday

1% better everyday thai-pham-blog
“Không thể chỉ là từ dành cho một nhóm người cảm thấy thật dễ dàng hơn khi sống trong một thế giới đã được định sẵn thay vì khám phá nguồn năng lượng giúp họ thay đổi điều đó. Không thể không phải là thực tế. Nó chỉ là một quan điểm. Không thể không phải là lời tuyên bố. Nó là một thách thức. Không thể là tiềm năng. Không thể chỉ là tạm thời. Không thể chẳng là gì cả.”
– M. Ali –
Một tháng 9 đẹp nhất trong năm (với tôi) đã qua đi. Và đúng là không gì là không thể khi tôi đã hoàn thành 323km chạy bộ trong tháng.
Không quan trọng nhanh hay chậm, quan trọng là hoàn thành và giữ vững cam kết với chính bản thân mình!
Mục tiêu 2.400km năm 2020 còn 3 tháng 10,11,12 để hoàn thành và còn 248km to go!
Bí quyết ở đây là gì?
1% better everyday! 1% tốt hơn mỗi ngày.