Tốt hơn 1% mỗi ngày

Tốt hơn 1% mỗi ngày

Không đao to búa lớn, nhưng tôi sẽ là phiên bản tốt nhất của cuộc đời mình. Mỗi ngày thật bình dị trôi qua, đơn giản đến bất ngờ khi tôi tập trung vào những thói quen tốt!

Tôi sẽ vượt xa chính con người của mình sau từng năm một

Nhưng…

…Không phải bằng lời nói

Tôi sẽ vượt qua CHÍNH TÔI bằng những nỗ lực…

Tốt hơn mỗi ngày 1%

Bền bỉ…

Kiên định…

Và SIÊU TẬP TRUNG

#ThaiPham
#6x66dayschallenge
#6x66ngaythuthach
#Thiết kế cuộc đời thịnh vượng