Vui Xuân không quên… thử thách

Vui xuân không quên thử thách

Cuối năm ngày 30 Tết – tính làm 30km running mà chạy tới km số 23th thì con chuột nó rút ?.

Thôi thì hài lòng với con số 23 để qua năm chén 30-35 rồi 42km

(Ủ mưu chiều chạy thêm 7km nhưng chân nó cũng vẫn đình công ☺️, tự nuông chiều mình với sách, với videos, với gia đình vậy…)

P/S: Tết gần rất gần rồi.