“Tiết chế cái tôi. Sống chậm lại. Cúi mình xuống. Yêu thương nhiều hơn. Hy sinh lợi ích cá nhân cho tập thể. Cho đi rộng lượng. Bớt thể hiện. Tập trung vào giá trị. Nói ít. Làm nhiều.”
– Làm chủ tuổi 20 –