Check in ngày A2-47/6x66ngaythuthach

Check in ngày A2-47/6x66ngaythuthach

Check in ngày A2-47/6x66ngaythuthach“ Đừng bỏ cuộc – Never Quit –

“Ngày hôm nay, tôi sẽ chào đón yêu thương bằng tận trái tim”

– Bí mật của Phan Thiên Ân –

 Ngày 37 LBM Done – Hoàn thành 14km Easy Run
? Thở sâu 4 rep
? Meeting Millionaire Habits

Tốt hơn 1% mỗi ngày – 1%better everyday

#ThaiPham
#LBM
#week6