LẬP KẾ HOẠCH & THEO ĐUỔI ĐẾN CÙNG

LẬP KẾ HOẠCH & THEO ĐUỔI ĐẾN CÙNG
Đừng bỏ cuộc, cho dù các trở ngại của bạn có lớn cỡ nào!
Kế hoạch đặt ra là để thực hiện chứ không phải để vẽ ra trên giấy cho đẹp!
#Vì thực tế sẽ khác kế hoạch viết ra.
P/s: chạy tập dượt 36km trước khi taper cho 30/10. Feeling great!