10 ĐỊNH LUẬT THÀNH CÔNG, LÀM GIÀU CỦA NGƯỜI DO THÁI