THOÁT BẪY THU NHẬP TRUNG BÌNH, ĐỂ KHÔNG RƠI VÀO VÒNG LUẨN QUẨN| KINH TẾ HỌC CƠ BẢN A BỜ CỜ