TẠI SAO LẠI CHỌN VIỆT NAM, CHỨ KHÔNG PHẢI TRUNG QUỐC