(BÁO CÁO TÀI CHÍNH): BSR DOANH SỐ, LỢI NHUẬN TĂNG TRƯỞNG TỐT, VỊT TRỜI HÓA THIÊN NGA