TỐ CHẤT CỦA MỘT NGƯỜI KINH DOANH THÀNH CÔNG: CÂU CHUYỆN TỪ BÀI HỌC CAO SAO VÀNG VÀ NƯỚC MÍA VIỆT NAM