NHỊP ĐẬP THỊ TRƯỜNG #229, TUẦN 27/5/2024: ÁP LỰC GIA TĂNG, CƠ HỘI HAY RỦI RO?