TRÒ CHUYỆN CÙNG “DỊ NHÂN” MARATHON NGUYỄN VĂN LONG: KỂ VỀ HÀNH TRÌNH XUYÊN VIỆT LẦN 2 | TALKSHOW