6 LÍ DO NGƯỜI GIÀU NGÀY CÀNG GIÀU, NGƯỜI NGHÈO NGÀY CÀNG NGHÈO