7 LÝ DO TẠI SAO KHÔNG NÊN NÂNG LÔ TỐI THIỂU LÊN 1.000 CỔ PHIẾU