Bạn chắc chắn thua lỗ nếu thiếu đi kế hoạch đầu tư