BỘ TÀI CHÍNH MỸ XÁC ĐỊNH VIỆT NAM THAO TÚNG TIỀN TỆ? LÝ DO? TÁC ĐỘNG?