ĐỒNG TIỀN THÔNG MINH, ĐỂ TIỀN ĐẺ RA TIỀN KỂ CẢ LÚC BẠN ĐANG NGỦ