GÓI KÍCH THÍCH KINH TẾ #2 900 TỈ ĐÔ MONG MANH TRƯỚC CHRISTMAS! ĐỈNH CAO NÀO CHO VNINDEX SAU 1067,46