HÁI LỘC ĐẦU XUÂN, THÔNG ĐIỆP TỪ 396 LỜI KHUYÊN ĐẮT GIÁ