HIỂU KHÁCH HÀNG ĐỂ BÁN HÀNG GIA TĂNG DOANH SỐ (P2)