Khởi nghiệp và rủi ro trong kinh doanh? Hiểu sao cho đúng?