KHÔNG BAO GIỜ QUÁ MUỘN ĐỂ KIẾM TIỀN, XÂY DỰNG SỰ NGHIỆP