LỖI KIỂM PHIẾU SAI TẠI BẦU CỬ TT MỸ SẼ KHIẾN KIỂM PHIẾU LẠI Ở CÁC BANG CHIẾN TRƯỜNG? VÀNG LÊN MẠNH