MỐT CỔ PHIẾU VỐN HÓA LỚN KHI NÀO KẾT THÚC? ĐÁNH GIÁ CỦA MSCI? GÓI KÍCH THÍCH SỐ #2 NHÙNG NHẰNG