NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC GIẢM LÃI SUẤT ĐIỀU HÀNH: TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG THẾ NÀO? VÀNG, CHỨNG KHOÁN MỸ