NGUYÊN TẮC SỐNG CÒN ĐỂ TẠO DỰNG MỐI QUAN HỆ & THĂNG TIẾN TRONG SỰ NGHIỆP