THẤT NGHIỆP THỜI COVID-19, CÁCH THỨC KIẾM VIỆC NHỜ MỐI QUAN HỆ