THUẾ THU NHẬP TỪ CỔ PHIẾU THƯỞNG! VÔ LÝ! THUẾ CHỒNG LÊN THUẾ! TẠI SAO?