TỔNG THỐNG DONALD TRUMP BỊ BỆNH VÀ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN, VÀNG?