VẮC XIN và QUÁ TRÌNH BÌNH THƯỜNG HOÁ ẢNH HƯỞNG THỊ TRƯỜNG TRONG NGẮN HẠN? VNINDEX SAU 1.045 ĐIỂM